Ali Huseynli...
 WELCOME

 
Bölmələr
» Mentiqi suallar
» Edebiyyat
» Game
» Tehsilimiz
» Inşalar toplusu
» Music mp3
» Aşk testi
» New game 2
» a
» Canli TV izle
» Maraqli statuslar
» Proqramlar

Son xəbərlər
» -Saytlarin acilmasi ve dizayn
» Xaqani Şirvani (haqqinda)
» Facebookda Statuslariviza ""like"" yigma ABONE ART ...
» Xocali Faciesi haqqinda (englis version axtaranlar ucun ...
» Bayraq haqqinda
» Mentiqi sual buyurun tapin coox cetindi
» Hansı peşə daha yaxşıdır
» Müstəqil Azərbaycan
» Ana haqqı - Tanrı haqqı
» Xocali faciesini unutmuruq

Təqvim
«    Aprel 2017    »
B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.B.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Çox oxunan

Sayğac
Cəmi:
İstifadəçilər: 104
Məqalələr: 29
Şərhlər: 567

Bu ay:
İstifadəçilər: 0
Məqalələr: 0
Şərhlər: 27Sitede registration olmaq ucun bura tiklayin -
yeni version2012           Myspace Layouts
Axtardiginiz butun insalar burdadi saytimiza daxil oldugunuz ucun tesekkurlerBayraq haqqinda
Bölmə: Inşalar toplusu

Bayraq haqqinda insa


Milli bayrağımızdakı göy räng – türkçülüyü, qırmızı – müasirliyi, yaşıl – islam ideologiyasını ifadä edir

Yüz ilä yaxın bir müddätdir ki, üçrängli dövlät bayrağımız insanlarımız üçün müqäddäs ideal rämzinä çevrilmişdir. Mövcudluğunun 18 ayı dövründä (1918-ci ilin 9 noyabrı) än istäkli bir varlıq kimi sevilmiş, äzizlänmiş, adına vä hüsnünä şeirlär yazılmış, mahnılar bästälänmişdir.

Sovetlär Birliyinin rejimi üçrängli bayrağımızın başımız üzärindän asılmasını vä hätta täsvirini belä qadağan etsä dä onu üräklärindä yaşadan insanlar istiqlal şairimiz Ähmäd Cavadın bu sözlärini täkrarlayırdılar:

Çoxdandır ayrı düşdüm
Üç boyalı bayraqdan.
A dostlar, män yoruldum,
Bu gizli ağlamaqdan.

Bäs xalqımızın başı üzärindä 93 il ävväl dalğalanmış vä bu gün dä mövcud olan bayrağımızın yaranma tarixini, onun mänasını, ağ ayparanın vä säkkiz guşänin nä olduğunu, hansı ideyalardan qaynaqlandığını düzgün bilirikmi? Aparılan sorğular, ortaya çıxan häqiqätlär sübut edir ki, bu sahädä hälä dä mälumatsızlıq vä tarixi bilgisizlik ucbatından yanlış täsävvür vä fikirlär mövcuddur. Mähz bu yazıda hämin o sualları cavablandırmağa çalışacağam.

1918-ci il mayın 28-dä tarixdä sayca 114-cü türk dövläti olan Azärbaycan Xalq Cümhuriyyäti quruldu. Bu Cümhuriyyät özündän ävvälki 113 dövlätdän ideoloji äsaslarına görä tam färqlänirdi. Belä ki, ilk däfä idi ki, bütün müsälman vä türk dünyasında milli kültür änänälärinä, demokratik prinsiplärä söykänän Avropa sistemindä bir dövlät qurulurdu. Azärbaycan Milli Qurtuluş Häräkatının böyük ideoloqu M. Ä. Räsulzadä “Milli Azärbaycan Häräkatının xarakteri” adlı mäqaläsindä yazırdı: “Milli ideoloji mänşäyi etibarı ilä Azärbaycan häräkatı Şärqdäki milli qurtuluş ideyaları ilä, Qärbdä demokratiya cäräyanlarını özündä birläşdirän bir häräkatdır”.

alt

Azärbaycan bayrağı

M. Ä. Räsulzadä belä bir häräkatdan yaranan dövlätin isä mähz “Cümhuriyyät” olacağını hälä 1917-ci ildä “Açıq Söz” qäzetindä (1917-ci il, N 426, 17-30 mart) eyni adlı mäqalädä “Cümhuriyyätdän-Cümhuriyyätä färq var” deyäräk yazırdı: “Mähkum sinif vä millät gözü ilä baxıldıqda işıqlı (kübar) istibdad-qarasından, mäşrutiyyät-işıqlı istibdaddan, cümhuriyyät-mäşrutiyyätdän, Cümhuriyyäti-änam da (Xalq Cümhuriyyäti dä) Cümhuriyyäti-xasdan (imtiyazlı Cümhuriyyätdän) daha faydalı vä daha müvafiq mäqamdır… Var olsun Cümhuriyyäti-änam!” (Yäni Xalq Cümhuriyyäti – N. Y.).

M. Ä. Räsulzadänin äsaslandırdığı Xalq Cümhuriyyäti 1918-ci ildä mayın 28-dä yarandıqdan sonra onun äsas rämzi olan bayraq haqqında da hämin ilin iyun ayının 21-dä hökumätin qärarı verildi. Hämin qärardan: “Üstündä qırmızı fonda ağ säkkizguşäli ulduz vä aypara täsviri olan qumaş Azärbaycanın bayrağı kimi täsdiq edilsin”.

Hämin dövrdä bayrağımız Osmanlı Türkiyäsinin bayrağı ilä eynilik täşkil edirdi. Färq yalnız onda idi ki, Osmanlı Türkiyäsinin bayrağındakı hilal ayın qarşısındakı ulduz beş guşädän, Azärbaycan Cümhuriyyätinin bayrağında isä säkkiz guşädän ibarät idi.

İlk bayrağımız haqqında verilän qärar da (yäni eynän Osmanlı Türkiyäsindä olduğu kimi) bir çox säbäblärlä izah edilir. Yäni äsas o idi ki, biz türk xalqı olaraq böyük bir mädäniyyät sisteminä äsaslandığımızı sübut edirdik. Vä Azärbaycanın xilasını da qardaş Türkiyänin kömäyindä görürdük. Täsadüfi deyildi ki, 1918-ci ilin iyunun 4-dä ilk siyasi, diplomatik vä härbi müqaviläni dä biz mähz Osmanlı Türkiyäsi ilä bağlamışdıq. Bundan ävväl mövcud olan Zaqafqaziya Seymindä bu Seymdä fäaliyyätdä dä Azärbaycan nümayändäläri (onların sayı 40-dan çox idi) siyasi istiqamäti güclü vä ermänilärdän färqli olaraq Türkiyä olacağını müäyyänläşdirmişdilär.

Eyni zamanda, Gäncäyä gälmiş Qafqaz İslam Ordusunun komandiri Nuru Paşanın ätrafındakı “ilhaqçı”lar qrupu da “biz müstäqil dövlät yox, mähz Türkiyäyä birläşmäk istäyirik” – deyäräk, ciddi täbliğat aparırdılar. Hätta o zaman Nuru Paşanın täkidi ilä Milli Şura fäaliyyätini dayandırmış, Tiflisdä yaradılan 1-ci Hökumät Kabinäsi buraxılmış, Gäncädä Nuru Paşanın istäyincä 2-ci hökumät kabinäsi formalaşmışdı. Qırmızı rängli bayrağımız da mähz hämin gärgin mäqamlarda – ikinci hökumät kabinäsi formalaşndan sonra dörd gün sonra verilmişdi.

1918-ci ilin noyabrın 9-da isä Üçrängli dövlät bayrağımız haqqında qärar qäbul edildi: “Milli bayraq haqqında Azärbaycan hökumäti qärarları däftärindän 9 noyabr 1918-ci il tarixli çıxarışı:

Eşidildi: Nazirlär Şurası sädrinin Milli bayraq haqqında märuzäsi. Qärara alındı: Yaşıl, qırmızı vä mavi ränglärdän, ağ aypara vä säkkizbucaq ulduzdan ibarät olan bayraq Milli bayraq hesab edilsi”.

Milli bayrağımızdakı göy räng – türkçülüyü, qırmızı – müasirliyi, yaşıl – islam ideologiyasını ifadä edir.

Bäs bu däyärläri özündä birläşdirän “türkläşmäk, islamlaşmaq, avropalaşmaq, (firängläşmäk)” üçlük düsturunu böyük bir şüara çevirän ilk däfä kim olub?

Qeyd edäk ki, bütün türk milläti üçün böyük bir ideala vä mäqsädä çevrilän bu üçlük şüarının banisi türk dünyasının böyük mütäfäkkiri, Azärbaycanda doğulub Rusiya vä Türkiyä universitetlärindä tähsil almış Äli bäy Hüseynzadä olub. 1907-ci ildä iyul ayının 10-da Bakıda özünün näşr etdiyi “Füyuzat” (bolluq, bäräkät mänasındadır) jurnalındakı bir mäqaläsindä “Türk hissiyyatlı, islam etiqadlı, firäng qafalı” kimi ilk däfä täqdim etdiyi bu fikri sonradan böyük mütäfäkkir Ziya Göyalp belä ifadä etmişdi: “Türk qanlı, islam imanlı, avropa mädäniyyätli”.

Bäs Ä. Hüseynzadä täräfindän äsası qoyulan, Z. Göyalp täräfindän inkişaf etdirilän “türkläşmäk, islamlaşmaq, avropalaşmaq” şüarı Azärbaycanın dövlät bayrağında niyä bir qädär färqli olaraq öz äksini tapıb? Yäni dövlät bayrağımızda qänglär belä verilib: “göy räng – türkläşmäk, qırmızı – müasirläşmäk, yaşıl – islamlaşmaq. Göründüyü kimi, klassik şüardan färqli olaraq islamçılıq ikinci yerdän üçüncü yerä, müasirlik isä üçüncü yerdän ikinci yerä keçirilib. Bäs belä däyişikliyin säbäbi nädir vä kim bunu hansı mäqsädlä edib?

1915-ci ilin oktyabrın 2-dä Bakıda näşrä başlayan “Açıq Söz” qäzetinin ilk sayında Baş redaktor M. Ä. Räsulzadänin “Tutacağımız yol” adlı baş mäqaläsi çap edilmişdi. Hämin mäqalädä M. Ä. Räsulzadä vaxtilä Ä. Hüseynzadänin äsasını qoyduğu mäşhur üçlük düsturu belä täqdim edirdi: “Här bir millät azadä yaşayıb da täräqqi edä bilmäk üçün 3 äsasa istinad etmäk mäcburiyyätindädir: Dil, Din vä Zaman… Dilcä – biz türküz, türklük milliyyätimizdir… Dincä – müsälmanız. Här bir din inananları arasında mäxsusi bir mädäniyyät vücuda gätirmişdir ki, bu mädäniyyät dä bir beynälmiläliyyät säbäbi täşkil edir… Zamanca da – biz texnikanın, elm vä fännin möcüzälär yaradan bir dövründäyiz… Demäk ki, sağlam, mätin vä oyanıq mäfkuräli bir milliyyät vücuduna çalışmaq istärsäk ki, zaman bunu täläb ediyor – mütläqa 3 äsasa sarılmalıyız: Türkläşmäk, müasirläşmäk vä islamlaşmaq” (“Açıq Söz”, N 1, 2 oktyabr 1915-ci il).

Qeyd edildiyi kimi, M. Ä. Räsulzadä hälä 1915-ci ildä sonradan dövlät bayrağımızda öz äksini tapacaq fikirläri sıralamış vä hälä o zaman Ä. Hüseynzadänin üçlük düsturunda däyişiklik edäräk, ciddi äsaslandıraraq, müasirliyi önä çäkmişdi.

1916-cı ilin oktyabr ayında isä yenä “Açıq Söz” qäzetindä çap edilän “Getdiyimiz yol” adlı baş mäqalädä müasirläşmäyä üstünlük veräräk yazırdı: “Müasirläşmäk – budur bütün millätläri sülh vä nicat yoluna çıxaran böyük vasitä! Müasirläşmäyän, yäni zaman vä äsrindäki maddi vä mänävi vasiteyi-mädäniyyä ilä silahlanmayan bir toplum gäräk qan vä dilcä birläşmiş milliyyät vä ya din, ruh vä vicdanca tanışmış beynälmiläliyyät olsun – mümkün deyil…”

M. Ä. Räsulzadänin müasirläşmäyä verdiyi bu önäm sonradan müasir tipli bir Azärbaycan cämiyyätinin qurulmasına da öz täsirini göstärdi. 1918-ci ilin noyabrında Mudros müqaviläsi şärtlärinä uyğun olaraq, Osmanlı türkiyäsi öz qoşunlarını Azärbaycandan çäkmäk mäcburiyyätindä qaldı. İngilislärin ümumi näzarätinä verilmiş Bakıya gälän general Tomson hälä Änzälidä olarkän “Män Türkiyä intriqası ilä yaradılan bir dövlät tanımıram” deyäräk, Azärbaycan istiqlalını şübhä altına almışdı. Belä bir väziyyätdä ingilisläri vä general Tomsonu Türkiyänin bayrağının oxşarı olan bir bayraqla qarşılamğa artıq säbäb qalmamışdı. Odur ki, 1918-ci ilin noyabrın 9-da qırmızı rängli bayrağın yerinä Üçrängli bayrağın yaradılması haqqında M. Ä. Räsulzadänin vä onun başçılıq etdiyi Azärbaycan Milli Şurasının täklifi ilä qärar qäbul edildi. Bayraqdakı ränglärin täsviri vä düzülüşü isä M. Ä. Räsulzadänin “Açıq Söz” qäzetindäki mäqaläsindän götürüldü. Yäni, göy – türkläşmäk, qırmızı – müasirläşmäk, yaşıl – islamlaşmaq.

Hämin Üçrängli dövlät bayrağımız ilk däfä olaraq 1918-ci ilin noyabrın 17-dä Bakıda däniz vağzalında ingilis generalı Tomsonun qarşılanma märasimindä göyä qaldırıldı. Himnin äväzinä isä o zaman dövlät himnimiz olmadığından böyük bästäkar Ü. Hacıbäylinin täklifi ilä onun “Leyli vä Mäcnun” äsärindä Nofäl sähnäyä gälärkän säsländirilän coşdurucu musiqinin (“Heyratı” üstündä) çalınması qäbul edilir. (Qeyd edim ki, Ü. Hacıbäyli indi säsländirilän dövlät himnimizi sonradan bästäläyib). Bu musiqi häm dä 1453-cü ildä Konstotinopolu (İstanbulu) fäth edärkän belä bir marşla hücum etmişdilär.

Bakıya gälän ingilislär üçrängli bayrağımızın räsmi olaraq dalğalandırılmasına o qädär razılıq vermirdilär. Vä onlarda bu fikri därinläşdirän isä Bakıda yaşayan ermänilär vä ruslar idilär. Müsavat partiyasının qurucularından olan M. Ä. Räsuloğlu öz xatirälärindä yazırdı ki, ingilislär yalnız häftänin 1-ci vä 4-cü günläri – yäni iclas keçiriländä icazä verirdilär ki, parlament binası üzärindä milli bayrağımız dalğalansın, iclas bitän kimi bayrağımızın endirilmäsini täläb edirdilär.

1918-ci ilin 7 dekabrında Parlamentin açılışı märasimindä M. Ä. Räsulzadä bu sözläri söylädi: “Säadät vä hürriyyät istiqlaldır. İştä bunun üçün, äfändilär, müstäqil Azärbaycanı tämsil edän o üç boyalı bayrağı Şurayi-Milli qaldırmış, türk hürriyyäti, islam mädäniyyäti vä müasir Avropa iqtidarı – ähraranäsini (azad adamlar iqtidarını) tämsil edän bu Üç boyalı bayraq daima başlarımızın üstündä ehtizaz edäcäkdir (dalğalanacaqdır). Bir daha qaldırılmış bayraq, bir daha enmäyäcäkdir!”

Böyük mütäfäkkir Ü. Hacıbäyli “Azärbaycan” qäzetindä (1918-ci il, 9 dekabr) M. Ä. Räsulzadänin bu çıxışını belä täsvir edirdi: “Mähämmäd Ämin milli ittitahäsindä bu üç rängin: türkläşmäk, islamlaşmaq vä müasirläşmäk amalı älamätindän ibarät olduğuna işarä ilä – bu bayraq endirilmäz! – dedikdä bütün mäclis ayağa qalxıb äl çala-çala bayraqları salamlarkän, täässüratı-fövqäladämdän başımın tükläri biz-biz durdu”.

Qeyd edim ki, dövlät bayrağımızdakı säkkiz guşä ilä bağlı da müxtälif izahlar vardır. Bir izahda bildirilir: Ay (qämäri) täqvimi islam ölkälärindä geniş istifadä olunurdu. Ay täqvimindä tarixdä “Türk dövrü” kimi qalmış bir täqvim yaradılmışdır. Ay fazalarının täkrarlanması müddätinä uyğunluq üçün täqvimdä här säkkiz ildä üç däfä (2, 5 vä 7-ci illärdä) ilin axırıncı ayı olan Zilhäccäsinä 30-cu gün älavä edilirdi.

Beläliklä, “Türk dövrü kimi tanınan bu täqvim däqiqliyinä görä färqlänirdi. Sonralar “Türk dövrü täqvimini yenidän täkmilläşdiräräk här 126 ildän bir säkkizlik dövrün axırıncı dövründäki 7-ci il zamanı Zilhiccäni 29 sutka saxlamaqla däqiqliyi 1290-cı ildä bir sutkaya qaldırmış vä täqvimdän XVI äsrdän Türkiyädä istifadä etmişlär.

Çox güman ki, äsası Osman Qazi täräfindän qoyulmuş türk imperatorluğunun bayrağındakı Ay hilalı yanındakı säkkizbuczqlı dövlätin vaxt ölçüsü cädvälinä rämzi işarädir (Bax: Ä. Ätayi. “Täqvimlär keçmişdä vä bu gün”. “Elm”, 1998, N 1).

Bäzi izahlarda isä säkkiz guşäli ulduz “Od Yurdu”nun säkkiz härflä yazılışına işarädir. Böyük yazıçı C. Cabbarlı yazırdı: “Säkkiz künclü şu ulduz säkkiz härfli Od yurdu”.

Bayrağımızdakı göy räng türkläşmäk ideyası ilä bağlıdır. Türklärin göy rängä üstünlük vermäsi ilä bağlı müxtälif izahlar da mövcuddur. Orta äsrlärdä islam dinindä olan türkdilli xalqların yaşadığı ärazilärdä saysız-hesabsız qädim abidälär dä tikilmişdir. Bu abidälärin äksäriyyäti göy rängdä olmuşdur. Bu baxımdan göy räng häm dä simvolik mäna daşımışdır. Göy räng häm dä XIII äsrdä Elxanilär dövrünün äzämätini, onların zäfär yürüşlärini äks etdirir.

Bayrağımızdakı yaşıl räng islam dininä mänsubluğumuzu ifadä edir. Böyük mütäfäkkir Äli bäy Hüseynzadä “Qırmızı qaranlıqlar içindä yaşıl işıqlar” äsärindä yaşıl rängin geniş izahını vermişdir.

Milli bayrağımızdakı qırmızı räng müasirläşmäni, inkişafı äsas götürür. Mälum olduğu kimi, XVIII äsrin sonlarında Fransa Burjua inqilabından sonra kapitalizmin inkişafı ilä bağlı Avropa ölkälärindä böyük iräliläyişlär baş vermişdir. Hämin dövrdä proletariatın kapitalizm quruluşuna qarşı mübarizäsi olmuşdur. Bu illärdä qırmızı räng Avropanın simvoluna çevrilirdi. Ä. Hüseynzadä yazırdı: “Avropalaşalım, firängläşälim deyirsiniz. Lakin ey qare (ey oxucu), müraciätdän müraciätä färq vardır. Biz avropalıların ädäbiyyatına, sänayelärinä, ümum vä maarifinä, käşfiyyat vä ixtiralarınamüraciät etmäk istäyiriz, özlärinä degil! Biz istäriz ki, islam ölkäsinä onların beyinläri, dimaqları girsin!”

Milli bayrağımızda qırmızı rängin üzärindä ortada aypara vä säkkizguşäli ulduzun täsviri verilib. Aypara bir vaxtlar Bizans imperiyasının paytaxtı Konstontinopolun gerbi olmuşdur. Türklär 1453-cü ildä hämin şähäri aldıqdan sonra hämin gerb Osmanlı imperiyası täräfindän islam dininin bir rämzi kimi qäbul edilmiş vä hämin dindä olan başqa xalqlara keçmişdir (Bax: M. Äliyev. “Qobustan”jurnalı, 1989, N 3).

Müxtälif guşäli ulduzların täsvirlärinin izläri dünya sivilizasiyasının än qädim mäskäni hesab olunan Mesopotomiya ilä älaqädardır. Ulduz täsvirlärinin yaranması astronomiya elmi ilä bağlıdır.

Böyük yazıçı C. Cabbarlı şerlärinin birindä yazırdı:

Bu ay, ulduz boyaların qurultayı nä demäk,
Bizcä belä söylämäk.
Bu göy boya, göy moğoldan qalma
Bir türk nişanı
Bir türk oğlu olmalı.
Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan
İnamını üräklärä dolmalı
Şu al boya azadlığın täcäddüdür, färmanı,
Mädäniyyät bulmalı.

Azärbaycan Milli Qurtuluş Häräkatının böyük ideoloqu M. Ä. Räsulzadä 1918-ci ildä Azärbaycan Parlamentinin yığıncağında demişdi: “Bizim qaldırdığımız bayrağın üç rängi: türk milli mädäniyyätinin, müsälman sivilizasiyasının vä müasir Avropa demokratik äsaslarının simvoludur”.

Azärbaycan 1920-ci ildä işğal edildikdän sonra başda M. Ä. Räsulzadä olmaqla däyärli insanlarımız bu bayrağı Türkiyä vä Avropa ölkälärindä mühacirätdä qorudular, yaşatdılar.

Qeyd edim ki, Sovetlär Birliyi dövründä üçrängli dövlät bayrağımız 1956-cı ildä XX qurultayda “şäxsiyyätä pärästiş” mäsäläsi qoyulduqdan sonra Qız qalası üzärindä üç azärbaycanlı vätändaşımız (birinin adı Cahid, digäri isä Nazim olub) täräfindän bir saatdan çox orada dalğalandırılıb. Hämin şäxsläri isä (onların sayı ümumilikdä 15-ä qädär olub) sonradan oğurluq adı ilä 12-13 ilä qädär häbsä mähkum ediblär.

1988-ci ildän isä başlanan Azärbaycan Xalq Häräkatı yenidän üçrängli bayrağımızı meydanlarda dalğalandırdı.

                                                                                                                                                                                         muellif:ALI Huseynli

Zəhmət olmasa sistemə daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin.
 (səs sayı: 12)
Oxunub: 2550 Müəllif: alihuseynlifan 30 iyul 2012 Çap et Şərhlər (48)

#1 Müəllif: Novruz Eyvazli (29 noyabr 2012 23:52)
ox sagol Eli.Instituta hazirliq ve derslerin ox oldugu bir vaxtda insha tapmaq ox vaxt aparacaqdi.mid edirem ki,bele bir vaxtda senin de bize bir kmeyin deymish oldu.ox sagol...!
Qeydiyyat: -- [sitat]

#2 Müəllif: alihuseynlifan (14 yanvar 2013 19:20)
siz sag olun


--------------------
Qeydiyyat: 11.07.2012 [sitat]

#3 Müəllif: Emil Huseynzade (30 yanvar 2014 00:26)
herkeze salam birde yaxsi di am angry bully tongue love

wink bully tongue salamlar dustum burada sehidler haqqinda insa var
Qeydiyyat: -- [sitat]

#4 Müəllif: alihuseynlifan (22 iyul 2014 14:42)
olmalidir


--------------------
Qeydiyyat: 11.07.2012 [sitat]

#5 Müəllif: Waltscurdew (2 aprel 2015 01:26)
pregnancy loss and clomid Clomid russian clomidcialis fsa Cialis Online cialis originalbuy online levitra cialis viagra Levitra cheap levitra canadian pharmacylevitra side effects in men Buy Levitra best canadian pillsviagra medication prescription levitra cialis prop Viagra mexico viagra
Qeydiyyat: -- [sitat]

#6 Müəllif: Geogduptecy (5 may 2015 05:13)
levitra blog levitra vs viagra comparison where to buy levitrabuy cialis prescription cialis canada vendita cialis or viagra which is bettercialis product cialis generico en espana tadalafil genericwhen was viagra introduced viagra vs cialis vs levitra reviews viagra and blood clotssite about propecia Buy Propecia hair propecia
Qeydiyyat: -- [sitat]

#7 Müəllif: Hectopport (17 may 2015 14:25)
is propecia a prescription drug rollei propecia propecia sexual side effectsbuy female viagra in australia brand viagra shipped overnight from usa watermelon viagra effecttadalafil generic Cialis cialis shoppingviagra compare prices viagra viagra retail price walgreensone a day cialis ordini cialis spese di spedizione does cialis work
Qeydiyyat: -- [sitat]

#8 Müəllif: Lesterroky (2 iyun 2015 18:32)
VEIN A blood vessel that carries blood toward the heart.hepatocellular Carcinoma Malignant hepatoma a.A Tinea pedis or athletes foot Paronychia COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING steato fat steatoma Cystic collection of sebum fatty material that forms in a sebaceous gland and can become infected sebaceous cyst.Testes b. Clomid PROPERTIES OF SOUND Sound is a mechanical wave produced by vibrating bodies.German bacteriologist Gerhard Domagk was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine for the discovery of the antibacterial effects of Prontosil in six years before Fleming and his team were awarded the same prize for pioneering penicillin.MRI may be utilized to evaluate the status of a penile implant or may be performed for other indications in a patient who has a penile prosthesis.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#9 Müəllif: Jeryneuflara (23 iyul 2015 11:37)
An infected scratch had produced terrible abscesses affecting his face and lungs the type of infection that is rarely seen today because of antibiotics. Cialis In Goldman L Schafer AI eds.SNPs and similar changes in genes are also linked to more general phenomena such as reaction to environmental factors such as inhaled toxins response to certain drugs and foods and the chances of developing particular diseases even complex diseases such as cancers.Taking blood from some people may be more difficult than from others. cialis 20mg price at walmart gdL and decreased hematocritSome special diagnostic xray techniques are described next.and Szyf M.References Goronzy JJ Weyand CM.radioisotope Radioactive form of an element substance radionuclide.They are phagocytes phago eating swallowingthey engulf and digest bacteria.In many cases you can simply wait use home care remedies and call your doctor at a later time only if the symptoms dont go away.General lifestyle modification Sodium restriction less than gday Diseases of the Cardiovascular System D I S E a S E S O f T h E C a r D I O va S C U l a r S y S T E M l FIGure A chest radiograph showing cardiogenic pulmonary edema. cialis 5 mg 28 comprimidos Iris Pupil Lens Laser beam B FIGURE A LASIK refractive surgeryContinue standard medical therapy for MI.Hicken D.If low think of either metabolic acidosis or compensation for respiratory alkalosis.AUTOPSY REPORT Adenocarcinoma bronchogenic left lung with extensive mediastinal pleural and pericardial involvement.C. antabuse Genetic alterations during colorectaltumor development.Young Galens father apparently had a dream in which his son was commanded to study medicine by Asclepios see p.Treatment consists of administration of the decient factor.Incidence is increased after age it is twice as common in AfricanAmerican patients as in Caucasian patients.quarts BLOOD SYSTEM GVHD graftversushost diseaseimmune reaction of donors cells to recipients tissue HCL hairy cell leukemiaabnormal lymphocytes accumulate in bone marrow leading to anemia thrombocytopenia neutropenia and infection MDS myelodysplastic syndrome preleukemic condition anemia cytopenias and possible transformation to AML mm cubic millimeterone millionth of a liter liter canadian pharmacies retin a An autoimmune disorder leading to inflammation and tissue damage involving multiple organ systemsThe subsequent discovery of cocaines toxicity led to the introduction of safer locals such as procaine in and lidocaine in the s.In our study of fluids we examine quantitatively the circulation of blood in the body.had a powerful influence on health.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#10 Müəllif: JeffreybuRl (10 yanvar 2016 06:25)
<a href="http://wheretobuycialis.ru/">buy cialis online</a> <a href="http://bestpriceforcialis5mg.ru/">cialis 5 mg best price usa</a> <a href="http://lillybrandcialis.ru/">brand cialis overnight</a> <a href="http://cialischeap.ru/">buy cheap generic cialis uk</a> <a href="http://cialissideeffects.ru/">cialis prices</a> <a href="http://cheapcialisgenericonline.ru/">cheap cialis canada</a> <a href="http://cialisbillig.ru/">viagra vs cialis</a> <a href="http://genericcialisforsaleonline.ru/">cialis generico canada</a> <a href="http://viagracialiscombo.ru/">cialis vs viagra</a> <a href="http://cialischeapestlowestprice.ru/">cheap drugs</a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#11 Müəllif: remil (25 aprel 2016 01:52)
jedhiyhiuodsyoi
Qeydiyyat: -- [sitat]

#12 Müəllif: Lioneldiow (21 sentyabr 2016 04:00)
cheap viagra buy online buy viagra vegas many pills cialis
buy cialis online usa

generic viagra buy canada

cheap viagra order

http://cheapcialis24x7.top/ cialis buy in uk

cheap viagra uk no prescription

cialis usa buy

order cialis prescription
Qeydiyyat: -- [sitat]

#13 Müəllif: Claple (12 noyabr 2016 18:17)
What are the most proper liquids to take medication with and does it genuinely matter? I was recently section of a powwow, where it was stated, that winning viagra sale with anything else than soak, purpose fall off its effectiveness due to the chemical reactions. What are your thoughts on this?
Qeydiyyat: -- [sitat]

#14 Müəllif: rnwkuz (20 noyabr 2016 14:41)
best price for cialis 20mg is customarily taken solely in days gone by per day. Believe in all directions on your medicine label. Do not take this panacea in larger or smaller amounts or for longer than recommended.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#15 Müəllif: JoseEnrops (28 dekabr 2016 03:14)
Past performance is no guarantee of future results. payday loans for bad credit Youre not entitled nor will you assist others to set up links from your own websites to the Website whether by hypertext linking deeplinking framing toggling or otherwise without our prior written consent which we may grant or withhold at our absolute discretion.toUpperCase Startups and business owners with poor credit or limited credit history Visit Behalf Recommended for Purchase Financing var extension el.Even if the borrower feels the fee may be fair. loans online Can my contract be changed by my credit provider.Indias edible oil imports counts for more than of its annual consumption.htmlhlruidbrGsoymBoCutmsourcegbgplusshare Congressional Record V. payday loan One total repayment of.Consider alternatives Compare payday loans that could be available if you have a bad credit history.Bankruptcy trustee Mr. payday loans no credit check The provincial government of Isabela will now subsidize the contributions of around marginalized farmers to the SSS as contained in the memorandum of agreement it signed with the stateagency last January.They have been consistent forthright and direct. cheap loans You will be flagged as a higher credit risk due to the amount of places you are applying to.They suddenly had an influx of funds within roughly days of applying without having to dig up the reams of documentation that traditional banks expect.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#16 Müəllif: ehyk87 (30 yanvar 2017 04:06)
In the service of a a quantity of men, Viagra represents a non-trivial financial investment viagra for sale. At the turned on classify per amount, men disposed to want viagra for sale to realize the most of their Viagra.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#17 Müəllif: rcl85j (1 fevral 2017 18:33)
For the sake of a doom of men, Viagra represents a non-trivial pecuniary investment. At the high place per dispense, men exhibit to in need of viagra without a doctor prescription to draw up the most of their sildenafil.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#18 Müəllif: gunqsr (2 fevral 2017 08:04)
Quest of a end of men, tadalafil represents a non-trivial fiscal investment cialis en ligne france. At the extraordinary place per portion, men exhibit to covet LLL to make the most of their cialis.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#19 Müəllif: Michaelmep (7 fevral 2017 02:22)
What is Cialis? viagra without a doctor prescription uk relaxes muscles organize in the walls of blood vessels and increases blood cascade to particular areas of the body. CIALIS increases blood gurgle to your and may set right the know-how to make erections and maintain them until exchange is successfully completed.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#20 Müəllif: yxhlxel (10 fevral 2017 10:37)
What is Cialis? Cialis 20 mg cialis without a doctor prescription relaxes muscles build in the walls of blood vessels and increases blood flow to special areas of the body. Tadalafil is used to manipulation of erectile dysfunction (inefficacy) and symptoms of warm-hearted prostatic hypertrophy (enlarged prostate). Another trade-mark of tadalafil is Adcirca, which is habituated to to usage of pulmonary arterial hypertension. Do not away with Cialis while also taking Adcirca, unless your doctor tells you to.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#21 Müəllif: acorbf (12 fevral 2017 19:20)
Cialis (tadalafil) is a selective inhibitor of cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-specific phosphodiesterase pattern 5. Tadalafil cialis without a doctor prescription from canada has the practical prescription C22H19N3O4 representing a molecular weight of 389.41. The structural method is:
Qeydiyyat: -- [sitat]

#22 Müəllif: ytd55p (13 fevral 2017 02:57)
What is Cialis? cialis without a doctor prescription (tadalafil) relaxes muscles commence in the walls of blood vessels and increases blood pell-mell to literal areas of the body. CIALIS increases blood issue to your LLL and may right the strength to seize erections and authorize them until voluptuous congress is successfully completed
Qeydiyyat: -- [sitat]

#23 Müəllif: fmkcgk (17 fevral 2017 18:35)
How does this medication work? What choose it do payment me? Sildenafil belongs to a group of medications called phosphodiesterase model buy viagra sample. It is used championing the treatment of erectile dysfunction (manful enervation). It helps to fulfil and take care an erection sufficient looking for activity.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#24 Müəllif: vcanvl (23 fevral 2017 10:08)
How does this medication work? What inhabit upon it do for the benefit of me? Sildenafil belongs to a group of medications called phosphodiesterase standard price of viagra pills. It is utilized fit the treatment of erectile dysfunction (man's enervation). It helps to be victorious in and soak up an erection ok looking quest of activity.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#25 Müəllif: robpipka@gmail.com (24 fevral 2017 13:19)
Hello! Nice post! Please, Welcome to my website! <a href="http://cialis1forsale.net/">cialis cheap</a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#26 Müəllif: hiuspy (27 fevral 2017 19:51)
These enhancements will consideration health information technology canadian pharmacy vendors to more efficiently collect, arrange and pass out tidings tied up to kamagra oral jelly shelter imprint changes. Providing narcotic safety labeling changes to form cialis without a doctor prescription usa vigilance vendors as quickly and efficiently as achievable facilitates having the information more integrated into systems oft-times accessed around viagra without a doctor prescription generic form woe providers. In the long run, the FDA expects that willing access to these essential safety matter past form suffering providers and canada pharmacy consumers resolve crap-shooter aid patient health.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#27 Müəllif: xzhlqs (1 mart 2017 14:12)
Birth conduct pills—repeatedly known as "the pastille"—tease been touted destined for their reliability. Experts judge that cheap generic viagra online more than 99 percent actual when enchanted as directed. But there's a big caveat here: Women need to take their contraceptives devotedly and correctly to block pregnancy.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#28 Müəllif: asfigi (4 mart 2017 17:18)
What is Cialis? Tadalafil cialis without a doctor's prescription relaxes muscles create in the walls of blood vessels and increases blood gush to particular areas of the body. Cialis is tolerant of to treat erectile dysfunction (impotence) and symptoms of benign prostatic hypertrophy (enlarged prostate).
Qeydiyyat: -- [sitat]

#29 Müəllif: lejngd (5 mart 2017 15:40)
Provide for in unsure that you be undergoing to be stimulated instead of cialis online without a doctor prescription to work. When you are stimulated, CIALIS increases blood progress to your jot down to helpers you get and champion an erection until routine bustle is over, after which your erection commitment be disposed of away.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#30 Müəllif: hqnh71 (10 mart 2017 22:16)
Antibiotics, also known as antibacterials, are medications that terminate or measurable down the enlargement of bacteria. They embody a extent of powerful antibiotics without a doctor and are second-hand to play host to diseases caused around bacteria. Infections caused next to viruses, such as colds, flu, most coughs, and critical throats cannot be treated with antibiotics.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#31 Müəllif: qirh84 (12 mart 2017 20:06)
Erectile dysfunction (ED) is a medical condition in which men staunchly from problems either achieving or maintaining erections. While this sons can occur from time to all at once, it’s more than just an periodic issue with viagra free trial coupon. It can be an relentless health concern. According to the viagra sales Clinic, ED affects connected with 52 percent of all men, and the predominance increases with lifetime
Qeydiyyat: -- [sitat]

#32 Müəllif: hhcxbq (16 mart 2017 20:24)
How is Tadalafil personal from the currently approved products for erectile dysfunction (ED)? Tadalafil is different from <a href="http://kamagrajelly-soft.com/">kamagra online</a> other currently approved products for ED in that it stays in the trunk longer. Yet, there were no studies that anon compared the clinical efficacy and shelter of Cialis to other products
Qeydiyyat: -- [sitat]

#33 Müəllif: rwqfkf (22 mart 2017 18:09)
medical equipment trade shows 2017
viagra without a doctor prescription uk
medical equipment vector
Qeydiyyat: -- [sitat]

#34 Müəllif: fzzqnud (27 mart 2017 17:37)
How does Cialis work? Cialis works near enhancing the effects of in unison of the chemicals the portion normally releases into the pen during canadian pharmacy prices arousal. This allows an flourish of blood flow into the pen. An erection is the sequel of an growing in blood supply into stable internal areas of the pen.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#35 Müəllif: jcl32j (30 mart 2017 21:20)
What is Cialis? Cialis (tadalafil) relaxes muscles inaugurate in the walls of blood vessels and increases blood overflowing to exacting areas of the body. viagra without a doctor prescription is used to expound on erectile dysfunction (impotence) and symptoms of warm-hearted prostatic hypertrophy (enlarged prostate).
Qeydiyyat: -- [sitat]

#36 Müəllif: Terryvah (31 mart 2017 04:09)
Adult Dating Brisbane

Find your soulmate

Five Best Online Dating Sites

International delight creamers in singles women

http://adultdatingbrisbane.com/
http://datingice.com/
http://rhdating.com/
http://sexdatingdelight.com/
Qeydiyyat: -- [sitat]

#37 Müəllif: zdp05y (2 aprel 2017 19:08)
How does Cialis work? cialis usa price works beside enhancing the effects of one of the chemicals the cadaver normally releases into the pen during http://cialis-bestprice.com/ generic cialis 20mg arousal. This allows an increasing of blood teem into the pen. An erection is the evolve of an increase in blood flow into sure internal areas of the pen.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#38 Müəllif: ihtj73 (5 aprel 2017 16:21)
Cialis was initially developed as a heartlessness remedy close Glaxo Wellcome (now GlaxoSmithKline) in 1991, when another drug comrades generic cialis without a prescription discovered that a comparable enzyme inhibitor, sildenafil, caused erections in men taking renounce in a study.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#39 Müəllif: cfwfpc (10 aprel 2017 17:34)
Pharmacists play a crucial place in the trim care technique, and while responsibilities vacillate develop into the different areas of rather profession, the bottom wrinkle is that pharmacists advise patients get well and lodge well. Rather responsibilities classify a sweep of care for patients, from dispensing medications canadian pharmacies shipping to monitoring valetudinarian robustness and progress to optimizing their effect to medication.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#40 Müəllif: MichaelSob (11 aprel 2017 12:30)
Dating Sites Without Registering
<a href=" http://datingsiteswithoutregistering.com/ ">Top 5 Best Free Online Dating Sites</a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#41 Müəllif: EdwardMeexy (13 aprel 2017 03:10)
prix viagra 100mg
<a href=" http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/ ">viagra gГ©nГ©rique 100 mg prix </a>

acheter viagra livraison 48h
<a href=" http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/ ">acheter viagra livraison express </a>

achat viagra generique belgique
<a href=" http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/ ">achat viagra en pharmacie en france</a>

acheter viagra sans ordonnance pas cher
<a href=" http://sildenafilpascherenfrance.com/ ">sildenafil pas cher en france </a>

viagra en vente libre en france
<a href=" http://viagraenventelibreenfrance.com/ ">viagra en vente libre dans quel pays </a>

sildenafil pas cher
<a href=" http://viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra pas cher pharmacie paris </a>

viagra sans ordonnance paris
<a href=" http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnance belgique </a>

viagra gГ©nГ©rique belgique
<a href=" http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/ ">viagra gГ©nГ©rique </a>

cialis 10mg boite 4 prix
<a href=" http://cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/ ">cialis 10mg prix pharmacie </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#42 Müəllif: JamesEvoma (14 aprel 2017 01:33)
acheter tadalafil en france
<a href=" http://achetercialisenfrancesitefiable.com/ ">acheter cialis en france sans ordonnance </a>

cialis sans ordonnance pharmacie paris
<a href=" http://cialissansordonnanceenfrance.com/ ">cialis sans ordonnance suisse </a>

acheter cialis sans ordonnance en pharmacie
<a href=" http://achetercialissansordonnanceenpharmacie.com/ ">acheter du cialis en france sans ordonnance </a>

acheter du cialis en ligne en france
<a href=" http://achatcialisenfrancelivraisonrapide.com ">acheter cialis en ligne france </a>

achat cialis 20mg
<a href=" http://achetercialis20mgenligne.com/ ">acheter cialis 20mg en ligne </a>

achat cialis 5mg en ligne
<a href=" http://achatcialis5mgenligne.com/ ">achat cialis 5mg en france </a>

cialis 20mg pas cher paris
<a href=" http://tadalafil20mgpaschereninde.com/ ">cialis 20mg moins cher </a>

acheter cialis 20mg original
<a href=" http://achetertadalafil20mgpascher.com/ ">acheter cialis tadalafil 20mg </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#43 Müəllif: JamesExach (15 aprel 2017 03:41)
acheter tadalafil sans ordonnance
<a href=" http://achetertadalafilsansordonnance.com/ ">acheter cialis sans danger </a>

achat cialis generique en france
<a href=" http://achattadalafilenfranceenpharmacie.com/ ">achat tadalafil france </a>

acheter prednisone 20 mg en ligne
<a href=" http://acheterprednisone20mgenligne.com/ ">acheter prednisone 20 mg en ligne </a>

achat propecia internet
<a href=" http://acheterpropeciasurinternet.com/ ">acheter propecia sur internet </a>

achat propecia par carte bancaire
<a href=" http://achatpropeciaparcartebancaire.com/ ">achat propecia par carte bancaire </a>

achat amoxicilline biogaran 1g
<a href=" http://achatamoxicillinebiogaran1g.com/ ">achat amoxicilline biogaran 1g </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#44 Müəllif: Timothyfet (16 aprel 2017 04:35)
acheter clomid 100mg
<a href=" http://acheterclomid100mgsurinternetpascher.com/ ">acheter clomid 100mg sur internet pas cher </a>

ventoline sans ordonnance acheter en ligne
<a href=" http://ventolinesansordonnanceacheterenligne.com/ ">ventoline sans ordonnance belgique </a>

acheter ventolin spray sans ordonnance
<a href=" http://acheterventolinespraysansordonnance.com/ ">acheter ventolin sprayer </a>

achat ventoline sur internet
<a href=" http://achatventolinesansordonnance.com/ ">achat ventoline france </a>

how to get viagra without a doctor prescription
<a href=" http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.us/ ">how to get viagra without a doctor in india </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#45 Müəllif: JamesEmaiz (17 aprel 2017 00:48)
acheter zithromax sur internet en france
<a href=" http://acheterzithromaxsurinternetenfrance.club/ ">acheter zithromax en ligne </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#46 Müəllif: Donaldhic (20 aprel 2017 06:05)
levitra prix en pharmacie france
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/ ">levitra 5mg prix en pharmacie </a>
Qeydiyyat: -- [sitat]

#47 Müəllif: ipokqz (21 aprel 2017 06:09)
What is Viagra? Viagra (sildenafil) relaxes muscles found in the walls of blood vessels and increases blood excess to exacting areas of the body. http://viagrawithoutadoctor-sprescriptions.com/ viagra without a doctor prescription in us is worn to handle erectile dysfunction (feebleness) in men. Another label of sildenafil is Revatio, rx online no prior prescription which is toughened to explore pulmonary arterial hypertension and recover apply talent in men and women.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#48 Müəllif: Caseyanife (24 aprel 2017 14:48)
wh0cd268551 cialis cost
Qeydiyyat: -- [sitat]

Şərh əlavə et

Giriş
İstifadəçi adı
Şifrə

Axtarış

Sorğu

Son şərhlər
aygn (6 may 2014 21:44)
» Umumilli lider Heyder Eliyev haqqinda Inşa

serxan (1 may 2014 17:28)
» Umumilli lider Heyder Eliyev haqqinda

AGA (26 aprel 2014 14:39)
» -Saytlarin acilmasi ve dizayn

Tahir (26 aprel 2014 14:37)
» Semed Vurgun haqqinda

tural (13 aprel 2014 17:13)
» Umumilli lider Heyder Eliyev haqqinda Inşa

semkirliyik (10 aprel 2014 21:26)
» Mirze Elekber Sabir haqqinda

EMIL HUSEYNZADE (30 yanvar 2014 00:47)
» Mirze Elekber Sabir haqqinda

Emil Huseynzade (30 yanvar 2014 00:26)
» Bayraq haqqinda

ramal (11 dekabr 2013 19:40)
» Hansı peşə daha yaxşıdır

mirtural (5 dekabr 2013 20:47)
» Umumilli lider Heyder Eliyev haqqindaBilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.
Arxiv
İyul 2013 (1)
İyun 2013 (1)
May 2013 (1)
Fevral 2013 (1)
İyul 2012 (24)
Keçidlər

Saytin admini----> ALI HUSEYNLI elaqe saxliya bilersiz
adminle elaqe qurmaq istiyirsizse bura tiklayin


       
     Ali Huseynli...